Projekt POGUM – »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«


 

V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 bomo na šoli izvajali projekt POGUM – »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«.  V projekt vstopamo kot implementacijska šola.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. S projektom bomo opolnomočili šolajoče z znanjem in razvijanjem njihove ustvarjalnosti ter inovativnosti, jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj, jih naučili, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. V okviru projekta bo potekalo tudi povezovanje osnovne šole z okoljem.

Cilji projekta na ravni naše šole so:

 • Udejanjanje ciljev in načel trajnostnega razvoja.
 • Razvijanje veščin EntreComp.
 • Vzgoja za ohranjanje biotske raznovrstnosti rastlin in živali.
 • Usposabljanje učencev za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem.
 • Pripravljanje mladega človeka na samostojno in odgovorno vključevanje v družbo.
 • Spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja (vrednostni sistem).
 • Spodbujati sodelovanje ljudi, prostovoljskega dela, empatijo ter družbeno solidarnost.
 • Usposabljanje učencev, da bodo sami prispevali k urejenemu videzu šole.
 • Prenesti zavedanje o pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti v širše šolsko okolje.

 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

 

 

 

Projekt: ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI


Na OŠ Miška Kranjca smo vključeni v projekt Zmagujemo z vrednotami, katerega glavni cilj je spodbujanje otrok in mladostnikov k etičnemu vedenju skozi različne aktivnosti. Projekt poteka pod okriljem Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj.

V letošnjem letu bomo poseben poudarek namenili vrednotam, kot so ustvarjalnost, delo, znanje, modrost ter humanost. Dejavnosti bodo zasnovane v sklopu razrednih ur, dnevov dejavnosti, predavanj ter delavnic, interesnih dejavnosti, pa tudi med poukom. Največ pa lahko za otroke naredimo z lastnim zgledom!

 

Projekt: EKOŠOLA


ekosola_logoOsnovna šola Miška Kranjca v šolskem letu 2015/2016 sodeluje v slovenskem programu Ekošole. Njen glavni cilj je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 

Ekoakcijski načrt 2016/17

 

Zapisala: Nives Pišek

Primer izvajanja projekta v 2. c razredu

 

Projekt: ZDRAVA ŠOLA


Zdrava-šolaTudi v šolskem letu 2015/16 je naša šola del slovenske mreže Zdravih šol. Le-ta se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Programi in projekti, ki jih na naši šoli izvajamo v okviru Zdrave šole so:
–    To sem jaz: 10 korakov do boljše samopodobe,
–    Naj športnik / Naj športnica,
–    Varno s soncem,
–    dnevi dejavnosti podkrepljeni z Zdravo šolo,
–    likovno izražanje na temo nasilja in trpinčenja otrok,
–    rubrika Zdrave šole v Čveki,
–    Streetball,
–    Žogarija,
–    Kuharski krožek,
–    Alpin,
–    prostovoljstvo
–    in še kaj…

Povezava: http://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

 


SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2021 /2022

Naša šola tudi v tem šolskem letu sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« s finančno podporo Evropske unije.

Približno 1x tedensko bomo, v tem šolskem letu, učencem razdelili sadje ali zelenjavo izven rednih šolskih obrokov. Pri izbiri dobaviteljev bomo dajali prednost lokalnim pridelovalcem sadja oz. zelenjave.

Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Šola lahko izbira med naslednjimi vrstami SVEŽEGA sadja in zelenjave:

Sadje: Zelenjava:
lešniki*
orehi*
fige
mandarine
grozdje
melone
lubenice
jabolka
hruške
marelice
češnje in višnje
breskve in nektarine
slive
kaki
kivi
jagode
maline
borovnice
črni ribez
rdeči ribez
žižola
paradižnik
zelje
kolerabica
cvetača
korenje
rdeča redkvica
zelena (stebelna)
repa
redkev
kumare
komarček
šparglji
paprika
bučke

*le posušeni, ne smejo biti praženi, soljeni , kandirani

Šola lahko izbira med tudi med naslednjimi vrstami PREDELANE zelenjave in suhega sadja:

 • kislo zelje
 • kisla repa
 • suho sadje sledečih sadnih vrst: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje

Sadje oz. zelenjava bosta na voljo učencem praviloma 1x tedensko.

Na voljo je spletna stran o Shemi šolskega sadja: http://www.shemasolskegasadja.si , ki je namenjena obveščanju javnosti, uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave.


 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU  

 


 USMERITVI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 • FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU in
 • SODELOVANJE V RAZVOJNI NALOGI »USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE«

 

Formativno spremljanje je oblika učnega dela, kjer učiteljevo poučevanje in učenčevo učenje potekata v dialogu. V  ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti. Zagotavlja bolj ustvarjalen in pouk, ki je učencem v podporo.

FS je podpora učenju in ozaveščanje, kako se najlažje in učinkovito učiti. Je namen, da si učenci pridobijo čim več izkušenj in znanja za učno samoregulacijo. Kar pomeni, da prevzamejo  odgovornost in večjo možnost za lasten učni napredek.

Učitelj pri tem daje vsakemu učencu individualno podporo ter ga v procesu učenja ustrezno usmerja. S sprotnim spremljanjem učnega procesa, skozi izvajanje operativnih ciljev iz UN, pomaga učencu ozavestiti kakšno je njegovo izhodiščno stanje – trenutno znanje.

Učenec sodeluje pri zastavljanju ciljev, vsebin učenja, pričakovanih dosežkov ter na kakšen način bo zastavljen cilj najlažje dosegel. Skozi lastno refleksijo učencev, učiteljevo povratno informacijo učencu in učenčevo povratno informacijo učitelju, pride do uravnavanja učnega procesa.

Pri regulaciji učnega procesa se upoštevajo tudi močna področja in učne potrebe posameznih učencev. Tako dobi učenec osebni smisel, uveljavi svoje zmožnosti in interese ter ohranja radovednost in ustvarjalnost.

Po sprotnem spremljanju učnih dosežkov, ki so zasnovani po standardih znanja iz UN ter individualnimi cilji učencev, se načrtujejo nadaljnji didaktični pristopi, glede na raven že doseženega znanja ter v skladu z učnimi cilji in standardi znanja.

 

Na Osnovni šoli Miška Kranjca od leta 2014 deluje Tim formativnega spremljanja okviru razvojnega projekta Formativno spremljanje v podporo učenju, ki poteka na ZRSŠ. V šolskem letu 2020/21 je v ožji tim vključenih dvanajst učiteljev. Delo razvojnega tima je razvijanje in vnašanje elementov formativnega spremljanja v vsakdanjo pedagoško prakso. Je tudi ena od prioritetnih usmeritev šole.

V učni proces obliko formativnega spremljanja napredka učencev vključujejo vsi učitelji na šoli glede na predmete, ki jih poučujejo.

 

 

 

PROCES FORMATIVNEGA SPREMLJANJA POTEKA PO ALGORITMU PETIH ELEMENTOV KI SO KLJUČNI ZA DOSEGANJE UČNEGA NAPREDKA UČENJA.

 

 1. Po predhodnem ugotavljanju predznanja, učitelj in učenec določita kriterije uspešnosti, kaj se želi učenec naučiti, nato izbereta učne strategije, s katerimi bo najlažje dosegel zastavljene cilje in namene učenja. Ućenec tudi prevzame odgovornost za svoje učenje.
 2. Učenec svoje dosežke prikazuje z različnimi dokazi: ustni, pisni, praktični.
 3. Nslednji korak je, ko učenec dobi učiteljevo povratno informacijo ter nadaljno usmeritev o svojem delu. Učitelj upošteva povratne informacije učencev pri nadaljnem načrtovanju pouka.
 4. Z ustreznimi vprašanji v podporo učenju se učni proces nadgradi s procesnimi in problemskimi znanji na višjih taksonomskih ravneh, glede na starost učencev.
 5. Končni korak je, ko učenec in učitelj vrednotita svoje dosežke učenja, ali sta dosegla zastavljene kriterije, kaj bi lahko izboljšala. Ob medvrstniškem vrednotenju učenci svoje znanje širijo, doplnjujejo in bogatijo. S sodelovalnim učenjem drug drugemu pomagajo presegati morebitna šibka področja.

 

                

 

 

ZA UDEJANJANJE NAČEL FORMATIVNEGA SPREMLJANJA UČITELJI ZAGOTAVLJAJO:

 

 1. Vzdušje v razredu je sproščeno, miselno spodbudno, psihološko varno ter prostorsko primerno.
 2. Učitelji pri načrtovanju pouka izhajajo izučnih ciljev, vendar učence že vključijo v ozaveščanje namenov učenja.
 3. Učenje je socialno in sodelovalno, kjer je v procesu učenja skupni cilj skupin ter individualna odgovornost posameznikov (Slavin, 2013, Peklaj, 2011).
 4. Učitelji spodbujajo z učenci ustvarjalni dialog, ki spodbuja razmišljanje ter kritično vrednotenje.
 5. Učenci lahko izkazujejo svoje znanje na različne načine: multimedijske predstavitve, praktični in pisni izdelki, raziskovalne naloge…
 6. Obojestranske pravočasne povratne informacije ter upoštevanje individualnih razlik učencev glede na učne stile, interese, motivacije ter družbenookoljske razmere – jezikovno, kulturno in socialno ozadje.
 7. Končni cilj je, da se v učencih prebudi veselje in smisel do učenja in znanja, da se učenci naučijo in zmorejo samoregulativno usmerjati svoje učenje.

 

Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018: več avtorjev, Formativno spremljanjev podporo učenju.

Ljubljana, 30. 4. 2021                                           Zapisala: Monika Mulej Fritz,

                                                                         VodjaTima za formativno spremljenje

 

 

 

Projekt: BRALNA PISMENOST


V tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi, kako pri otrocih izboljšati bralno pismenost. Zavedati se namreč moramo, da je branje, razumevanje prebranega in kritično mišljenje ključno za učenje, pridobivanje znanj ter informacij.

Naša kolegica gospa Monika Friz je pripravila kratek opis o pomenu branja za otroke v prvi triadi.

Lep pozdrav in veliko užitkov ob branju.
Jožef Kavtičnik

Članek gospe Monike Fritz: Bralna pismenost

Članek gospe Monike Fritz: Branje je pomembno

 

MOČ BRANJA (ga. Marjeta Oman)

POROČILO O DEJAVNOSTI 12. DECEMBRA 2017

Branje je eden najkompleksnejših procesov,  ki se dogajajo v človeških možganih. Na razumevanje prebranega deluje vrsta dejavnikov. Starši, učitelji in vsi strokovni delavci smo odgovorni za to, da otroku ponudimo priložnosti, da spozna pomen branja, razume kako pomembno je to za njegovo nadaljnje življenje in razume, da se ljudje med seboj razlikujemo tudi glede na to, kako se učimo, razmišljamo in podajamo mnenje.

V šolskem letu 2016 – 17, smo se na šoli odločili, da bo naša skupna usmeritev poudarjanje pomena branja za razvoj vsakega otroka. V ta namen smo si postavili skupne cilje, ki jih bomo zasledovali v tem šolskem letu in seveda v letih, ki prihajajo. Dogovorili smo se za cilje in strategije, ter pričakovane dosežke, ki jm bomo sledili:

 

CILJI PRIČAKOVANI DOSEŽKI STRATEGIJE

Vzgajati ljubitelje leposlovja

Avtomatizacija branja

 

Večina učencev ob koncu 1. triletja tekoče bere

Diagnosticiranje učencev z učnimi težavami

Branje leposlovnih vsebin

Urjenje bralne spretnosti

Merjenje tekočnosti branja

Iskanje podpore pri starših

Nudenje strokovne pomoči

Vzgajati bralce za življenje

Učenci razlikujejo med branjem za učenje in branjem za užitek

Ob koncu 2. triletja učenec pozna enostavne bralno učne strategije in se zaveda, da ima vsak  svoj učni stil

Učenec se zaveda pomena branja leposlovja

Spoznavanje različnih bralno učnih strategij

Motiviranje za branje leposlovja

Branje v funkciji učenja

Ob koncu OŠ učenec pozna:

– svoj učni stil

– Se zaveda pomena branja

– Pozna razliko med branjem in gledanjem TV/filmov/igranjem igric

– vplive branja na svoj razvoj

Uvajanje kompleksnejših bralno učnih strategij (VŽN, PV3P…
Samoregulativno učenje učencev po vertikali

Učenci:

– Načrtujejo svoje učenje

– Samostojno razmišljajo  o svojem učenju in strategijah

Formativno spremljanje

 

Načrtovali smo mnogo aktivnosti, ki bodo kot rdeča nit povezovale  zastavljene cilje:

 • Vsak učitelj pri pouku sledi skupnim ciljem (usvajanje bralno učnih vsebin, poudarjanje pomena branja, razlikovanje med branjem za užitek in branjem za učenje…(
 • Obisk slovenskega mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana – vzporedno poteka razstava likovnih izdelkov, ki se nanašajo na prebrane vsebine omenjenega avtorja
 • november je namenjen staršem – vabljeni na predavanje/pogovor o pomeni branja
 • november – na šoli potekajo aktivnosti pod skupnim naslovom Dan knjige
 • V razredih nastajajo bralni kotički
 • Na hodniku, pred knjižnico nastaja kotiček, ki smo ga imenovali »Knjigobežnica«
 • V knjižnici, pred zimskimi počitnicami, poteka akcija »Maček v žaklju«
 • Razredne knjižnice/kotički branja
 • Okrasitev šole v zvezi s spodbujanjem branja
 • Strokovni delavci na pedagoških konferencah vrednotijo doseganje ciljev

Postavili smo si zahtevne cilje. Zavedamo se, da je sledenje ciljev povezano s strokovnostjo, razumevanjem otrokove razvojne stopnje, dolgoročno in odgovorno delo. Želimo si, da bi skupaj s starši vzgojili ljubezen do branja in poudarili neslutene (z)možnosti, ki jih z branjem dosežemo.

Ljubljana, november 2016

Zapisala vodja usmeritve:

Marjeta Oman

 

IT –  projekti


 

Na OŠ Miška Kranjca se izvaja program React-EU – IKT za VIZ

 

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

V letih 2017, 2018, 2019 in 2020 smo se pridružili in uspešno zaključili  program SIO 2020 https://www.arnes.si/sio-2020/

 


 

 

Vpis v sio.mdm sistem

Preko slednjega sistema učencem dodeljujemo arnesov AAI račun ( http://www.arnes.si/storitve/arnesaai/ ). Kaj omogoča arneso AAI račun, si oglejte na naslednji povezavi. Učenec za dostop do orodij Office365 potrebije omenjeni AAI račun. Postopek pridobitve je enostaven. Učenec pristopi do računalničarja (Mišo Krog) in pove, da potrebuje AAI račun, nato pa v nekaj dneh dobi podatke za prijavo.

Dostopnost