URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01 518 80 10
E-mail: info@osmklj.si (Jana Kastelic)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: tadej.seme@osmklj.si (mag. Tadej Šeme)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: maja.mujkic@osmklj.si (Maja Mujkić)

Knjižnica
e-mail: brigita.rener@osmklj.si (Brigita Kumer Rener) ali monika.mardjonovic@osmklj.si (Monika Mardjonović Fajdiga)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Nevenka Lamut, nevenka.lamut@guest.arnes.si

Zobna ambulanta
Šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 13.30
TOR: od 7.00 – 13.30 izmenično 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 – 19.00
ČET: od 7.00 – 13.30
PET: od 7.00 – 13.30
Tel: 01/620 – 03 – 45

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Mojca Urbanc Roussakis, pedagog
tel.: 01 518 80 16
E-mail: mojca.urbanc@osmklj.si

Evita Božiček, psiholog
tel.: 01 518 80 16
E-mail: evita.bozicek@osmklj.si

Ana Furlan, pedagog

tel.: 01 518 80 28

E-mail: ana.furlan@osmklj.si

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog

E-mail: janja.gosaric@osmklj.si

Mateja Koloini

E-mail: mateja.koloini@osmklj.si

 

 

 

UČITELJI in GOVORILNE URE


Redne popoldanske govorilne ure so vsak tretji četrtek v mesecu, z izjemo mesecev, ko so roditeljski sestanki (september, februar, maj). Prav tako rednih popoldanskih govorilnih ur ni v mesecu juniju.

Popoldanske govorilne ure so za razredno stopnjo od 17h do 18h in za predmetno stopnjo od 17.30 do 18.30. Dopoldanske govorilne so čez celotno šolsko leto po dogovoru.

E-NASLOVI (za dopoldanske govorilne ure se najavite učitelju, ki vam bo dodelil prosti termin):


Učitelj Delo
1.   AYHAN YASEMIN Podaljšano bivanje
2.   BARAGA IRENA ZGO, GEO
3.   BOŠTJANČIČ ALENKA ŠPO
4.   BOŽIČ JANA SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca
5.   BOŽIČEK EVITA Psihologinja, dodatna strokovna pomoč
6.   DANILOV KATARINA Organizator šolske prehrane, GOS in NAR
7.   FLORJANČIČ ANA izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, ŠPO, izbirni predmet Izbrani šport, neobvezni izbirni predmet Šport
8.   FURLAN ANA pedagoginja, dodatna strokovna pomoč
9.  GABERŠČIK ADRIANA razredni pouk
10.  GAJSKI GLORIA (porodniška) razredni pouk
11.  GOSARIČ JANJA specialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči
12.  GRČAR NATAŠA TJA, izbirni predmet Filmska vzgoja
13.  HROVATIN JANA (bolniška) razredni pouk
14.  IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
15.  JELENC MONIKA BIO, KEM, NAR
16.  JEVŠEVAR NINA izbirni predmet Nemščina, podaljšano bivanje
17.  JEŽEK TJAŠA ŠPO
18.  JUG PLUT SUZANA spremljevalec – diabetes
19.  KATRAŠNIK MOJCA razredni pouk
20.  KEJŽAR KLARA (porodniška) razredni pouk
21.  KELERT PETRA razredni pouk, podaljšano bivanje
22.  KLAJN MARION URŠKA SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca
23.  KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, ŠSP
24.  KODELA ANDREJA GUM razredna stopnja in podaljšano bivanje
25.  KOLEŠA DOMINIKA druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo
26.  KOLOINI MATEJA specialna pedagoginja
27.  KOSEC VERA spremljevalec – vedenjske težave
28.  KOSI TADEJA (porodniška) NAR, BIO, KEM, laborantstvo
29.  KOSMAČ PETRA razredni pouk
30.  mag. KRANJC MATEJA       LUM, izbirni predmet Likovno snovanje, neobvezni izbirni predmet Umetnost, laborantstvo
31.  KUMER RENER BRIGITA knjižnica, GEO
32.  KUNSTELJ MOJCA razredni pouk
33.  LAVRIČ RAVBAR BARBARA razredni pouk, izbirni predmet Filmska vzgoja
34.  LONČAR DAMJANA Podaljšano bivanje, TJA v 1. triadi
35.  LOVŠIN ANA socialna pedagoginja
36.  MAKSIMOVIĆ JELENA druga učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje, IP Filozofija
37.  MARDJONOVIĆ FAJDIGA MONIKA knjižnica, podaljšano bivanje
38.  MAVRIČ MIRJAM razredni pouk
39.  MUJKIĆ MAJA pomočnica ravnatelja, UBE, ROM, MME, NIP Računalništvo, IP Logika
40.  OMAN MARJETA     TJA
41.  PAVLIHA GAL ZGO, DKE, podaljšano bivanje
42.  PIŠEK NIVES razredni pouk
43.  PREDOVIČ MILAN razredni pouk, MAT 6.b
44.  PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, izbirna predmeta OGL in Robotika v tehniki
45.  RODIČ KLARA (porodniška) razredni pouk in TJA v 1. triadi
46.  SETNIKAR KRISTINA TIT, MAT, NIP Tehnika
47.  SEVER TORKAR JARO SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca
48.  SMAJIĆ AZRA razredni pouk
49.  SMRTNIK LEA ŠPO, izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, izbirni predmet Šport za zdravje, neobvezni izbirni predmet Šport
50.  SNOJ MATIC ROID
51.  mag. ŠEME TADEJ ravnatelj
52.  ŠKODA IRENA stalna spremljevalka gibalno oviranemu učencu
53.  TOMAŽIN TANJA razredni pouk
54.  TORKAR NINA podaljšano bivanje, ŠPO
55.  TORKAR URŠKA podaljšano bivanje
56.  TRČEK MELITA TJA
57.  TURK STAŠO podaljšano bivanje, ŠPO
58.  TUŠAR LARA soocialna pedagoginja
59.  UMEK SAMO NAR, BIO, KEM, laborantstvo
60.  URBANC ROUSSAKIS MOJCA pedagoginja, DSP
61.  ZAFOŠNIK TINA podaljšano bivanje, 2. učiteljica v 1. razredu, DKE, IP ŠPA
62.  ZNOJ URBAN MAT, FIZ
63.  ZORAN BRINA razredni pouk, MAT 6.r
64.  ZRINSKI TATJANA razredni pouk
65.  ŽAGAR ADANIČ ALENKA razredni pouk
66.  ŽVOKELJ MOJCA MAT

Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Sorazrednik/2. Učitelj
1. a Adriana Gaberščik Dominika Koleša
1. b Petra Kelert Jelena Maksimović
1. c Petra Kosmač Dominika Koleša, Tina Zafošnik
2. a Mojca Katrašnik /
2. b Tanja Tomažin /
3. a Tatjana Zrinski /
3. b Nives Pišek /
3. c Azra Smajić /
4. a Barbara Lavrič Ravbar /
4. b Alenka Žagar Adanič /
4. c Mirjam Mavrič /
5. a Brina Zoran /
5. b Milan Predovič /
5. c Mojca Kunstelj /
6. a Marjeta Oman Alenka Boštjančič
6. b Gal Pavliha Brigita Kumer Rener
6. c Tjaša Ježek Mitja Kocijančič
7. a Ana Florjančič Katarina Danilov
7. b Jana Božič Melita Trček
7. c Jaro Sever Torkar mag. Mateja Kranjc
8. a Urška Klajn Marion Tina Zafošnik
8. b Andreja Ivanetič Nina Jevševar
8. c Mojca Žvokelj Urban Znoj
9. a Stašo Turk Mojca Urbanc Roussakis
9. b Aleš Pustovrh Kristina Setnikar
9. c Nataša Grčar Irena Baraga

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA


 

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2024/2025

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole

 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Katarina Danilov

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.

Subvencija kosila:

Od 1. septembra 2023 subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Od 1. septembra 2024 bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov) se lahko oglasite v šolski svetovalni službi.

JEDILNIK:

Jedilnik 41 (3. 6 – 7. 6.)

Jedilnik 42 (10. 6. – 14. 6.)

Jedilnik 43 (17. 6. – 21. 6.)

Jedilnik 44 (24. 6. – 28. 6.)

 

Naša šola sodeluje v projektu Šolska shema sadja. V sklopu projekta vsako sredo vse učence naše šole v jedilnici čaka sveže sadje. Gre za dodaten brezplačen obrok, ki ni vezan na to, ali je učenec prijavljen na dopoldansko malico ali ne.

 

ŠOLSKI AVTOBUS


 

S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 Vozni red šolskega avtobusa:

JUTRANJI ODHODI:

 

 

 

 

 

 

 

VIDEONADZOR


Obveščamo vas, da se na območju Osnovna šole Miška Kranjca izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja Osnovna šola Miška Kranjca, ki ga zastopa mag. Tadej Šeme. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Osnovne šole Miška Kranjca.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 01 518 80 10 ali po elektronski pošti info@osmklj.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo do zapolnitve kapacitet shranjevalnega medija, a ne več kot 3 tedne.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Nevenka Lamut (ravnateljica OŠ Vižmarje Brod), nevenka.lamut@guest.arnes.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje ravnatelj in/ali od njega pooblaščena oseba, zunanji pooblaščeni izvajalec videonadornega sistema (ne obstaja), po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča. Spremljanje slike v živo se v praksi sicer ne uporablja. Uporablja se le pregled posnetkov, kadar so bile ogrožene osebe ali premoženje.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: info@osmklj.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: info@osmklj.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Dostopnost