URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01 518 80 10
E-mail: info@osmklj.si (Jana Kastelic)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: tadej.seme@osmklj.si (mag. Tadej Šeme)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: maja.mujkic@osmklj.si (Maja Mujkić)

Knjižnica
e-mail: brigita.rener@osmklj.si (Brigita Kumer Rener) ali monika.mardjonovic@osmklj.si (Monika Mardjonović Fajdiga)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Nevenka Lamut, nevenka.lamut@guest.arnes.si

Zobna ambulanta
Šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 13.30
TOR: od 7.00 – 13.30 izmenično 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 – 19.00
ČET: od 7.00 – 13.30
PET: od 7.00 – 13.30
Tel: 01/620 – 03 – 45

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Mojca Urbanc Roussakis, pedagog
tel.: 01 518 80 16
E-mail: mojca.urbanc@osmklj.si

Evita Božiček, psiholog
tel.: 01 518 80 16
E-mail: evita.bozicek@osmklj.si

Ana Furlan, pedagog

tel.: 01 518 80 28

E-mail: ana.furlan@osmklj.si

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog

E-mail: janja.gosaric@osmklj.si

Mateja Koloini

E-mail: mateja.koloini@osmklj.si

 

 

 

UČITELJI


E-NASLOVI (za dopoldanske govorilne ure se najavite učitelju, ki vam bo dodelil prosti termin):


Učitelj Delo    
1.      AYHAN YASEMIN Podaljšano bivanje  
2.      BARAGA IRENA Podaljšano bivanje  
3.      BOŠTJANČIČ ALENKA ŠPO  
4.      BOŽIČ JANA SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca  
5.      BOŽIČEK EVITA Psihologinja, dodatna strokovna pomoč  
6.      DANILOV KATARINA Organizator šolske prehrane, GOS in NAR  
7.      FAKIN TINE BIO, KEM, NAR, izbirna predmeta Poskusi v Kemiji, Kemija v življenju ter laborantstvo  
8.      FLORJANČIČ ANA izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, ŠPO, izbirni predmet Izbrani šport, neobvezni izbirni predmet Šport  
9.      FURLAN ANA pedagoginja, dodatna strokovna pomoč  
10.  GABERŠČIK ADRIANA razredni pouk  
11.  GAJSKI GLORIA razredni pouk  
12.  GOSARIČ JANJA specialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči  
13.  GRČAR NATAŠA TJA, izbirni predmet Filmska vzgoja  
14.  HROVATIN JANA (bolniška) razredni pouk  
15.  IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor  
16.  JEVŠEVAR NINA izbirni predmet Nemščina, podaljšano bivanje  
17.  JEŽEK TJAŠA ŠPO  
18.  JUG PLUT SUZANA spremljevalec – diabetes  
19.  KEJŽAR KLARA razredni pouk  
20.  KELERT PETRA razredni pouk, podaljšano bivanje  
21.  KLAJN MARION URŠKA SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca  
22.  KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, ŠSP  
23.  KODELA ANDREJA GUM razredna stopnja in podaljšano bivanje  
24.  KOLEŠA DOMINIKA druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo  
25.  KOLOINI MATEJA specialna pedagoginja  
26.  KOSEC VERA spremljevalec – vedenjske težave  
27.  KOSI TADEJA NAR, BIO, KEM, laborantstvo  
28.  KOSMAČ PETRA (nadomeščanje bolniške) Podaljšano bivanje  
29.  mag. KRANJC MATEJA       LUM, izbirni predmet Likovno snovanje, neobvezni izbirni predmet Umetnost, laborantstvo  
30.  KREČ TATJANA ZGO, GEO  
31.  KUMER RENER BRIGITA knjižnica, GEO  
32.  KUNSTELJ MOJCA razredni pouk  
33.  LAVRIČ RAVBAR BARBARA razredni pouk, izbirni predmet Filmska vzgoja  
34.  LIPOVŠEK ČRT (nadomeščanje bolniške) ŠPO, ŠSP  
35.  LONČAR DAMJANA Podaljšano bivanje, TJA v 1. triadi  
36.  LOVŠIN ANA socialna pedagoginja  
37.  MAKSIMOVIĆ JELENA druga učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje, IP Filozofija  
38.  MARDJONOVIĆ FAJDIGA MONIKA (porodniška) knjižnica, podaljšano bivanje  
39.  MAVRIČ MIRJAM razredni pouk  
40.  MUJKIĆ MAJA pomočnica ravnatelja, UBE, ROM, MME, NIP Računalništvo, IP Logika  
41.  OMAN MARJETA     TJA  
42.  PAVLIHA GAL ZGO, DKE, podaljšano bivanje  
43.  PIŠEK NIVES razredni pouk  
44.  PREDOVIČ MILAN razredni pouk, MAT 6.b  
45.  PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, izbirna predmeta OGL in Robotika v tehniki  
46.  RENER ROBERT (nadomeščanje porodniške) knjižnica  
47.  RODIČ KLARA razredni pouk in TJA v 1. triadi  
48.  SETNIKAR KRISTINA TIT, MAT, NIP Tehnika  
49.  SEVER TORKAR JARO SLJ, učenje slovenščine za učence s statusom tujca  
50.  SMAJIĆ AZRA (porodniška) razredni pouk  
51.  SMRTNIK LEA ŠPO, izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, izbirni predmet Šport za zdravje, neobvezni izbirni predmet Šport  
52.  SNOJ MATIC ROID  
53.  mag. ŠEME TADEJ ravnatelj  
54.  ŠKODA IRENA stalna spremljevalka gibalno oviranemu učencu  
55.  TOMAŽIN TANJA (nadomeščanje porodniške) razredni pouk, podaljšano bivanje  
56.  TORKAR NINA podaljšano bivanje, ŠPO  
57.  TORKAR URŠKA podaljšano bivanje  
58.  TRČEK MELITA TJA  
59.  TURK STAŠO podaljšano bivanje, ŠPO  
60.  TUŠAR LARA soocialna pedagoginja  
61.  URBANC ROUSSAKIS MOJCA pedagoginja, DSP  
62.  ZAFOŠNIK TINA podaljšano bivanje, 2. učiteljica v 1. razredu, DKE, IP ŠPA  
63.  ZNOJ URBAN MAT, FIZ  
64.  ZORAN BRINA razredni pouk, MAT 6.r  
65.  ZRINSKI TATJANA razredni pouk  
66.  ŽAGAR ADANIČ ALENKA razredni pouk  
67.  ŽVOKELJ MOJCA MAT  

Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Sorazrednik/2. Učitelj
1. a Adriana Gaberščik Dominika Koleša
1. b Petra Kelert Jelena Maksimović
1. c Klara Rodič Dominika Koleša, Tina Zafošnik
2. a Klara Kejžar /
2. b Gloria Gajski /
3. a Tatjana Zrinski /
3. b Nives Pišek /
3. c Tanja Tomažin/Azra Smajić /
4. a Barbara Lavrič Ravbar /
4. b Alenka Žagar Adanič /
4. c Mirjam Mavrič /
5. a Brina Zoran /
5. b Milan Predovič /
5. c Mojca Kunstelj /
6. a Marjeta Oman Alenka Boštjančič
6. b Gal Pavliha Brigita Kumer Rener
6. c Tjaša Ježek Mitja Kocijančič
7. a Ana Florjančič Tine Fakin
7. b Jana Božič Melita Trček
7. c Jaro Sever Torkar Mojca Žvokelj
8. a Urška Klajn Marion Tina Zafošnik
8. b Andreja Ivanetič Nina Jevševar
8. c Tadeja Kosi Urban Znoj
9. a Stašo Turk Mojca Urbanc Roussakis
9. b Aleš Pustovrh Kristina Setnikar
9. c Nataša Grčar Tatjana Kreč

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA


 

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2023/2024

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole

 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Katarina Danilov

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.

Subvencija kosila:

Od 1. septembra 2023 subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Od 1. septembra 2024 bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov) se lahko oglasite v šolski svetovalni službi.

JEDILNIK:

Jedilnik 27 (26. 2. – 1. 3.)

Jedilnik 28 (4. 3. – 8. 3.)

Jedilnik 29 (11. 3. – 15. 3)

Jedilnik 30 (18. 3. – 22. 3.)

Jedilnik 31 (25. 3. – 29. 3.)

 

Naša šola sodeluje v projektu Šolska shema sadja. V sklopu projekta vsako sredo vse učence naše šole v jedilnici čaka sveže sadje. Gre za dodaten brezplačen obrok, ki ni vezan na to, ali je učenec prijavljen na dopoldansko malico ali ne.

 

ŠOLSKI AVTOBUS


 

S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 Vozni red šolskega avtobusa:

JUTRANJI ODHODI:

 

 

 

 

 

 

KOLEDAR DOGODKOV

marec 2024
PTSČPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Feb   Apr »
Dostopnost