Predstavitev šole

SPLOŠNE INFORMACIJE O OSNOVNI ŠOLI MIŠKA KRANJCA LJUBLJANA

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Matična številka: 5255279000
Identifikacijska številka: SI 47126027
Št. trans. računa: 01261 – 6030665086
E-mail: info@osmklj.si
URL: http://www.osmklj.si
Tel: 01 518 80 10

Ravnatelj: mag. Tadej Šeme

Pomočnica ravnatelja: Maja Mujkič

Tajništvo: Jana Kastelic 01 518 80 10

Svetovalna služba: Evita Božeiček 01 518 80 16
                                    Ana Furlan 01 518 80 28

Kuhinja: Katarina Danilov, vodja prehrane 01 518 80 15

Računovodstvo: Novka Debeljak 01 518 80 19

USTANOVITELJ ŠOLE

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, ki je Osnovno šolo Miška Kranjca ustanovila leta 1985 ter z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda potrdila njeno dejavnost z dne 12. 6. 1997.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov strokovnih delavcev šole in trije predstavniki staršev. Svet šole ima štiriletni mandat. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega posameznega oddelka. 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole,
– oddelčni učiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku,
– razrednik, ki vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka in drugo,
– strokovni aktivi, ki ga sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Okoliš zajema področje Glinc, Dolnic, Kamne Gorice in Zapuž ter del Podutika.
Abecedni seznam ulic šolskega okoliša OŠ Miška Kranjca povzete po Uradnem listu RS št. 71/97:
1. Blažičeva ulica 15. Kozinova ulica 29. Ulica bratov Babnik
2. Burnikova ulica 16.Kranerjeva ulica 30. Ulica bratov Jančar
3. Cesta Andreja Bitenca 17. Krivec 31. Ulica M. Milnar
4. Čebelarska ul.18. Kuštrinova ul. 32. Ul. Nade Čamernikove
5. Dolniška cesta 19. Lamutova ulica 33. Vagajeva ulica
6. Flandrova ulica 20. Malnarjeva ulica 34. Veršičeva ulica
7. Galičeva ulica 21. Martinčeva ulica 35. Zakrajškova ulica
8. Gradnikova ulica 22. Pilonova ulica 36. Zalaznikova ulica
9. Jerčeva ulica 23. Plešičeva ulica 37. Zapuška cesta
10. Jerajeva ulica 24. Pod Kamno Gorico 38. Zlatek
11. Kalinova ulica 25. Prelčeva ulica 39. Zoletova ulica
12. Kamnogoriška cesta 26. Regentova cesta
13. Klemenčičeva ulica 27. Toško Čelo
14. Kozakova ulica 28. Ulica 28. maja 

ŠOLSKI PROSTORI

Skupni prostori: jedilnica, večnamenska avla, kuhinja, knjižnica in čitalnica, zobna ambulanta, zbornica, računalniška učilnica, garderobe, pisarne, soba za umirjanje, trim kabinet s plezalno steno.
Prostori razredne stopnje: petnajst klasičnih učilnic, mala telovadnica.
Prostori predmetne stopnje: dvanajst učilnic s kabineti, šest klasičnih učilnic, velika telovadnica.
Zemljišče ob šoli: travnik s sadovnjakom in otroškim igriščem, športna igrišča, steze za tek in skok v daljavo.

Dostopnost